Vedteker for foreningen:
«IEWG – International Ecumenical Working Group for deaf ministry»

 § 1       Foreningens navn

 Foreningens navn er: «IEWG – International Ecumenical Working Group for deaf ministry» kort «IEWG» og ble formelt stiftet                                             14.12.2016 i Oslo.

 § 2       Formål

IEWG skal

• være en internasjonal og økumenisk organisasjon for dem som i kirkesamfunn arbeider med sjelesorg, trosopplæring og diakonalt arbeid blant døve.

• gi regelmessige utviklingsmuligheter gjennom av konferanser, seminarer, workshops og på andre hensiktsmessige måter.

• oppmuntre til og å utvide virke blant døve gjennom å utveksle erfaringer og informasjon, og ved å gi muligheter for opplæring og videregående opplæring for dem som er involvert i døvearbeidet særlig i misjonsområder og utviklingsland.

• dele og utveksle informasjon og ideer primært gjennom organisasjonens hjemmeside. 

IEWG skal arbeide for:

• Å fremme retten til døve til å være en fullverdig del av livet og ledelsen av kirken.

• Å oppmuntre og aktivere døve til å snakke på sine egne vegne. For å oppmuntre dem til å undervise og veilede medlemmene av IEWG, hørende kirker og samfunn, og å hjelpe andre til å forstå språket og kulturen i døvesamfunnet.

• Å fremme retten av døve til å bruke tegnspråk i Kirken spesielt i liturgiske innstillinger.

• Å oppmuntre å tilby riktig opplærte prester, kateketer og diakoner blant døve.

§ 3       Juridisk person

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 4       Medlemmer

Nye medlemmer skal godkjennes av de eksisterende medlemmer på årsmøte eller ekstraordinært årsmøte. De kan lages egne interne regler om hvem som kan være medlem og hvem som kan foreslå nye medlemmer. Minst et av medlemmene må til enhver tid være bosatt i Norge og registrert som kontaktperson for foreningen.  

§ 5       Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

§ 6       Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

Medlemmer det ikke er betalt kontingent for i mer enn to år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av administratoren strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§ 7       Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv.

§ 8       Årsmøte

Årsmøtet, som holdes minst annen hvert år, er foreningens høyeste myndighet.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 2 måneds varsel, direkte til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til administrator senest 1 måned før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan skje ved fullmakt.

Møteleder velges av årsmøtet.

Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet.

Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.

Ved stemmelikhet teller formannens stemme dobbelt.

§ 9       Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis, og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 § 10      Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

1.         Behandle årsmelding

2.         Behandle regnskap

3.         Behandle innkomne forslag

4.         Fastsette kontingent

5.         Vedta budsjett

6.         Velge:

            a) Leder
            b) Administrator

            c) ev. andre styremedlem(mer) og varamedlem(mer)    

§ 11      Foreningsmøter eller ekstraordinært årsmøte

Foreningsmøter har samme status som ekstraordinære årsmøter og holdes når formann bestemmer det, eller minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Foreningsmøter kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.

Ved stemmelikhet teller formannens stemme dobbelt.

§ 12      Styret

Foreningen ledes av formannen med støtte fra administrator og ev. andre styremedlemmer når dette er bestemt av årsmøtet. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret ved formannen skal:

1.         Iverksette årsmøtets og foreningsmøtenes bestemmelser.

2.         Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

3.         Representere foreningen utad.

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

Foreningen tegnes av formannen eller administratoren der den har fått fullmakt til dette gjennom vedtektene, vedtak i årsmøte eller foreningsmøte eller fullmakt fra formannen.  

§ 13      Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

 § 14      Oppløsning, sammenslutning og deling

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.

Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme ved at det overføres til et fond tilknyttet Døvekirkenes fellesråd.

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning.

 

Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 13. Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.