Vedteker for foreningen:
«IEWG – International Ecumenical Working Group for deaf ministry»

 § 1       Foreningens navn

 Foreningens navn er: «IEWG – International Ecumenical Working Group for deaf ministry» kort «IEWG» og ble formelt stiftet                                             14.12.2016 i Oslo.

 § 2       Formål

IEWG skal

• være en internasjonal og økumenisk organisasjon for dem som i kirkesamfunn arbeider med sjelesorg, trosopplæring og diakonalt arbeid blant døve.

• gi regelmessige utviklingsmuligheter gjennom av konferanser, seminarer, workshops og på andre hensiktsmessige måter.

• oppmuntre til og å utvide virke blant døve gjennom å utveksle erfaringer og informasjon, og ved å gi muligheter for opplæring og videregående opplæring for dem som er involvert i døvearbeidet særlig i misjonsområder og utviklingsland.

• dele og utveksle informasjon og ideer primært gjennom organisasjonens hjemmeside. 

IEWG skal arbeide for:

• Å fremme retten til døve til å være en fullverdig del av livet og ledelsen av kirken.

• Å oppmuntre og aktivere døve til å snakke på sine egne vegne. For å oppmuntre dem til å undervise og veilede medlemmene av IEWG, hørende kirker og samfunn, og å hjelpe andre til å forstå språket og kulturen i døvesamfunnet.

• Å fremme retten av døve til å bruke tegnspråk i Kirken spesielt i liturgiske innstillinger.

• Å oppmuntre å tilby riktig opplærte prester, kateketer og diakoner blant døve.

The official and legal statutes of the association are in Norwegian.  This is a translation into English for practical purposes and has no legal status.

 

Statutes for the association:

IEWG - International Ecumenical Working Group for deaf ministry

§ 1 Name of the Association

The name of the association is: "IEWG - International Ecumenical Working Group for deaf ministry" short "IEWG" and it was formally founded 14.12.2016 in Oslo, Norway

 

§ 2 Purpose

IEWG shall:

• provide an international and ecumenical organisation for those who work in Churches with pastoral care, education and diaconal work among Deaf People.

• provide regular training opportunities through conferences, seminars, workshops and other appropriate means

• encourage and extend ministry among Deaf People by exchanging experiences and information, and by providing opportunities for instruction and advanced training for those involved in Deaf Ministry, especially in mission areas and developing countries.

• share and exchange information and ideas primarily through the organisation’s web-site.

 

IEWG works to:

• advance the right of deaf people to take a full part in the life and leadership of the Church.

• encourage and enable deaf people to speak on their own behalf and encourages them to teach and guide members of IEWG, hearing churches and society, and to help others understand the language and culture of the deaf community.

• promote the right of deaf people to use sign language in the Church, particularly in liturgical settings.

• encourage the provision of properly trained pastors, catechists and deacons among deaf people.